OPĆI UVJETI KORIŠTENJA PAN-PEK CLUB APLIKACIJE ZA SUDJELOVANJE U PAN-PEK CLUB PROGRAMU

1.    OPĆE ODREDBE
1.1    Ovim općim uvjetima korištenja Pan-pek Club aplikacije za sudjelovanje u Pan-pek Club programu (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima Pan-pek d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB: 58203211592 (dalje u tekstu: PAN-PEK) dozvoljava i omogućava korištenje Pan-pek Club aplikacije i u njoj izdane virtualne Pan-pek Club kartice (koji pojam obuhvaća osnovne virtualne Pan-pek Club kartice i dodatne virtualne Pan-pek Club kartice), za sudjelovanje u Pan-pek Club programu. 
1.2    Pan-pek Club aplikacija je primjenjiv računalni program koji je dizajniran za kupce proizvoda na PAN-PEK prodajnim mjestima koji imaju mobilne telefone podobne za njezinu instalaciju, na način da im omogućava izdavanje virtualne Pan-pek Club kartice koja se može koristiti isključivo za sudjelovanje u PAN-PEK loyalty programu kojeg, pod nazivom Pan-pek Club program, PAN-PEK organizira za kupce svojih proizvoda na PAN-PEK prodajnim mjestima, kao i za plaćanje proizvoda PAN-PEK-a na PAN-PEK prodajnim mjestima, ukoliko su u korist virtualne Pan-pek Club kartice prethodno uplaćena odgovarajuća novčana sredstva.
1.3    Izdavatelj virtualne Pan-pek Club kartice je PAN-PEK te Pan-pek Club kartice ostaju u vlasništvu PAN-PEK-a koji zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, onemogućiti korištenje Pan-pek Club aplikacije i virtualnih Pan-pek Club kartica, povući ih iz opticaja ili zamijeniti drugom Pan-pek Club aplikacijom i Pan-pek Club karticama. 
1.4    PAN-PEK zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti Pan-pek Club aplikaciju i sve virtualne Pan-pek Club kartice koje su njome izdane, kao i ukinuti Pan-pek Club program ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje Pan-pek Club program pruža sudionicima u Pan-pek Club programu.
1.5    Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u Pan-pek Club programu i/ili korištenje Pan-pek Club aplikacije i/ili virtualne Pan-pek Club kartice izdane u Pan-pek aplikaciji, dostavljaju se PAN-PEKU na e-mail adresu: na club@panpek.hr, na adresu sjedišta PAN-PEKA ili na PAN-PEK prodajnim mjestima. 
1.6    PAN-PEK će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u Pan-pek Club programu i/ili korištenje Pan-pek Club aplikacije i/ili virtualne Pan-pek Club kartice izdane u Pan-pek aplikaciji odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana primitka. 
1.7    Sva komunikacija prema i od strane PAN-PEK-a odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno o izboru jezika za korištenje Pan-pek Club aplikacije.

2.    IZDAVANJE OSNOVNE VIRTUALNE PAN-PEK CLUB KARTICE U PAN-PEK APLIKACIJI
2.1    Pan-pek Club aplikacija namijenjena je instalaciji na mobilnim telefonima koji podržavaju njezinu instalaciju te je dostupna bez naknade na AppStore i GooglePlay servisima.
2.2    Svaka osoba može instalirati Pan-pek Club aplikaciju, dok zahtjev za izdavanje virtualne Pan-pek Club kartice u Pan-pek aplikaciji može podnijeti samo (a) punoljetna fizička osoba s boravištem u Republici Hrvatskoj, (b) pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te (c) obrt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Podnositelj).
2.3    Zahtjev za izdavanje osnovne virtualne Pan-pek Club kartice u Pan-pek Club aplikaciji (dalje u tekstu: Virtualna Pristupnica) dostupan je u Pan-pek Club aplikaciji. Svakoj Virtualnoj Pristupnici pridružena je po jedna osnovna virtualna Pan-pek Club kartica jedinstvenog broja koji je povezan s predmetnom Virtualnom Pristupnicom.
2.4    Svaki Podnositelj dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Virtualne Pristupnice te PAN-PEK ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.
2.5    Prije slanja ispunjene Virtualne Pristupnice PAN-PEK-u, Podnositelj mora proučiti ove Opće uvjete i s njima se suglasiti. Ukoliko Podnositelj nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu biti izdana osnovna virtualna Pan-pek Club kartica u Pan-pek Club aplikaciji.
2.6    Ukoliko je Podnositelj suglasan s ovim Općim uvjetima te je ispunio sve ostale obvezne podatke na Virtualnoj Pristupnici, Podnositelj klikom na za to predviđeno polje, zahtijeva dostavu aktivacijskog koda kojeg također mora unijeti u Virtualnu Pristupnicu. Podnošenjem zahtjeva za dostavu aktivacijskog koda, Podnositelj dostavlja podatke iz Virtualne Pristupnice PAN-PEK-u, a PAN-PEK mu na e-mail adresu navedenu u Virtualnoj Pristupnici dostavlja aktivacijski kod, kao posljednji podatak koji se unosi u Virtualnu Pristupnicu. Unošenjem aktivacijskog koda i klikom na polje “Aktiviraj karticu“, Podnositelj još jednom potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima.
2.7    Po zaprimanju Virtualne Pristupnice iz prethodnog stavka ovog članka, Podnositelju se, putem Pan-pek Club aplikacije, izdaje osnovna virtualna Pan-pek Club kartica koja je pridružena podnesenoj Virtualnoj Pristupnici i povezana s korisničkim računom u PAN-PEK informatičkom sustavu (dalje u tekstu: Korisnički račun) i koju Podnositelji mogu odmah započeti koristiti.
2.8    Pored prikaza osnovne virtualne Pan-pek Club kartice u Pan-pek Club aplikaciji instaliranoj na mobilnom telefonu Podnositelja, Podnositelj će o izdavanju virtualne Pan-pek Club kartice biti obaviješten i e-mail porukom na e-mail adresu navedenu u Virtualnoj Pristupnici, u kojoj poruci će biti naveden i jedinstveni korisnički broj Podnositelja (dalje u tekstu: PIN).
2.9    Podnositelj je dužan čuvati PIN i onemogućiti njegovo saznavanje bilo kojoj neovlaštenoj trećoj osobi, obzirom da PIN omogućava pristup Korisničkom računu putem Pan-pek Club aplikacije i mrežnih stranica PAN-PEK-a www.panpek.hr. 
2.10    Od izdavanja osnovne virtualne Pan-pek Club kartice u Pan-pek aplikaciji, svaka kupovina na PAN-PEK prodajnim mjestima pri kojoj je ta osnovna virtualna Pan-pek Club kartica predočena zaposleniku PAN-PEKA radi sudjelovanja u Pan-pek Club programu bit će povezana s Korisničkim računom, na način da će se na njemu evidentirati bodovi koji su ostvareni ili utrošeni prilikom te kupnje sukladno čl. 5. ovih Općih uvjeta.

3.    IZDAVANJE DODATNE VIRTUALNE PAN-PEK CLUB KARTICE 
3.1    Ukoliko Podnositelj (korisnik osnovne Pan-pek kartice) želi da PAN-PEK izda dodatne virtualne Pan-pek Club kartice može u Pan-pek Club aplikaciji ili putem mrežnih stranica PAN-PEK-a zatražiti njihovo izdavanje. 
3.2    U svrhu izdavanja dodatne virtualne Pan-pek Club kartice, Podnositelj ispunjava zahtjev za njezino izdavanje (dalje u tekstu: Dodatna Virtualna Pristupnica) koju putem Pan-pek Club aplikacije ili putem mrežnih stranica PAN-PEK-a dostavlja PAN-PEK-u. 
3.3    Podnositelj je dužan istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Dodatne Virtualne Pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Dodatne Virtualne Pristupnice te njezinom dostavom putem Pan-pek Club aplikacije potvrđuje da ima suglasnost fizičke osobe čiji se osobni podaci navode na Virtualnoj Dodatnoj Pristupnici, za prosljeđivanje tih osobnih podataka PAN-PEK-u i njihovu obradu od starne PAN-PEK-a. PAN-PEK ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti podataka iz Dodatne Virtualne Pristupnice, kao niti za postojanje suglasnosti u pogledu obrade osobnih podataka.
3.4    Nakon što PAN-PEK zaprimi Dodatnu Virtualnu Pristupnicu, na e-mail korisnika osnovne virtualne Pan-Pek Club kartice dostavit će PIN za dodatnu virtualnu Pan-pek Club karticu, kao i njezin broj.
3.5    Podnositelj je odgovoran za priopćavanje broja i PIN-a dodatne Pan-pek Club kartice isključivo fizičkoj osobi koja je u Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici navedena kao korisnik dodatne virtualne Pan-pek Club kartice (dalje u tekstu: Dodatni korisnik).
3.6    Kako bi mogao koristiti dodatnu virtualnu Pan-pek Club karticu, Dodatni korisnik mora instalirati Pan-pek Club aplikaciju na svoj mobilni telefon i u njoj, u predviđenom polju “Upišite aktivnu karticu“, ispuniti podatke iz čl. 3.5 ovih Općih uvjeta, koje putem Pan-pek Club aplikacije dostavlja PAN-PEK-u te se suglasiti s ovim Općim uvjetima i prihvatiti ih.
3.7    Po primitku podataka iz čl. 3.6 ovih Općih uvjeta, PAN-PEK će putem Pan-pek Club aplikacije Dodatnom korisniku omogućiti korištenje dodatne virtualne Pan-pek Club kartice. 
3.8    Svaka dodatna virtualna Pan-pek Club kartica povezana je s Korisničkim računom pridruženom osnovnoj virtualnoj Pan-pek Club kartici te će svaka kupovina na PAN-PEK prodajnim mjestima pri kojoj je ta dodatna virtualna Pan-pek Club kartica predočena zaposleniku PAN-PEKA radi sudjelovanja u Pan-pek Club programu, biti povezana s Korisničkim računom, na način da će se na njemu evidentirati bodovi koji su ostvareni prilikom te kupnje sukladno čl. 5. ovih Općih uvjeta. 
3.9    Osnovna virtualna Pan-pek Club kartica i sve dodatne virtualne Pan-pek Club kartice povezane s istim Korisničkim računom sudjeluju u sakupljanju bodova koji se evidentiraju na Korisničkom računu kao zajednički bodovi i kao takvi se mogu koristiti za umanjenje računa izdanog na PAN-PEK prodajnim mjestima uz predočenje bilo osnovne virtualne Pan-pek Club kartice, bilo dodatnih virtualnih Pan-pek Club kartica povezanih s Korisničkim računom.

4.    PREPAID FUNKCIJA VIRTUALNE PAN-PEK CLUB KARTICE
4.1    Podnositelj, kao i svaki Dodatni korisnik, mogu na PAN-PEK prodajnom mjestu gotovinski ili bankovnom karticom (debit/kredit) uplatiti bilo koji iznos jednak ili veći od 10 € u korist Korisničkog računa s kojim je povezana virtualna Pan-pek Club kartica koja im je izdana. 
4.2    Gotovina ili platna kartica iz prethodnog stavka ovog članka predaje se zaposleniku na blagajni PAN-PEK prodajnog mjesta koji evidentira uplaćena gotovinska/kartična sredstva na Korisničkom računu (dalje u tekstu: Prepaid iznos) te izdaje račun korisniku virtualne Pan-pek Club kartice koja je predana zaposleniku na blagajni PAN-PEK prodajnog mjesta radi evidentiranja Prepaid iznosa na Korisničkom računu. 
4.4    Prepaid iznos se ne može iskupiti, odnosno PAN-PEK neće izvršiti povrat Prepaid iznosa u gotovini niti na račun bankovne kartice, već se Prepaid iznos može potrošiti isključivo za kupnju proizvoda na PAN-PEK prodajnim mjestima.
4.5    Ukoliko PAN-PEK odluči onemogućiti korištenje osnovne virtualne Pan-pek Club kartice povezane s Korisničkim računom, PAN-PEK će omogućiti, na teret Prepaid iznosa evidentiranog na Korisničkom računu do njegovog punog utroška, uz predočenje virtualne Pan-pek Club kartice, kupnju proizvoda na PAN-PEK prodajnim mjestima, u roku od 60 dana od dana slanja obavijesti o onemogućavanju korištenja osnovne virtualne Pan-pek Club kartice na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Virtualnoj Pristupnici.
4.6    Prepaid iznos je potrebno potrošiti do otkaza osnovne virtualne Pan-pek Club kartice od strane Podnositelja.
4.7    Na Prepaid iznos PAN-PEK ne plaća kamatu.

5.    SAKUPLJANJE I KORIŠTENJE BODOVA TE DRUGE POGODNOSTI SUDJELOVANJA U PAN-PEK CLUB PROGRAMU
5.1    Svakom kupnjom PAN-PEK proizvoda na PAN-PEK prodajnim mjestima uz predočenje virtualne Pan-pek Club kartice, ostvaruju se bodovi u korist Korisničkog računa s kojim je ta virtualna Pan-pek Club kartica povezana i to u omjeru 1 bod za svakih potrošenih 2 €. 
5.2    Sakupljeni bodovi mogu su iskoristiti prilikom kupovine na PAN-PEK prodajnim mjestima uz predočenje virtualne Pan-pek Club kartice povezane s Korisničkim računom na kojem su evidentirani bodovi i to za umanjenje iznosa računa u omjeru 1 bod = 10 centi. 
5.3    Ukoliko su bodovi sakupljeni kupnjom proizvoda koji su kasnije vraćeni uz povrat novca, bodovi ostvareni tom kupnjom se brišu s Korisničkog računa prilikom povrata proizvoda. 
5.4    Bodovi sakupljeni u jednoj kalendarskoj godini moraju se iskoristiti najkasnije do 30.06. iduće kalendarske godine. Protekom navedenog roka, neiskorišteni bodovi se brišu, bez prava Podnositelja i/ili Dodatnog korisnika na bilo kakvu naknadu za izbrisane bodove.
5.5    Sakupljene bodove nije moguće zamijeniti za gotovinu, niti uplatiti na račun bankovne kartice.
5.6    Prilikom uplate Prepaid iznosa, PAN-PEK će odobriti Korisnički račun s kojim je povezana Pan-pek Club kartica iz čl. 4.2 ovih Općih uvjeta za 5% tog Prepaid iznosa.
5.7    Stanje bodova i Prepaid iznos na Korisničkom računu moguće je provjeriti na PAN-PEK prodajnim mjestima, uz predočenje virtualne Pan-pek Club kartice te na mrežnim stranicama PAN-PEK-a www.panpek.hr. Stanje bodova i Prepaid iznos na Korisničkom računu iskazivat će se i na svakom računu za kupnju na PAN-PEK prodajnim mjestima za koju je predočena virtualna Pan-pek Club kartica.
5.8    Svi prigovori na stanje bodova i/ili Prepaid iznosa upućuju se PAN-PEK-u sukladno čl. 1.5 ovih Općih uvjeta. 
5.9    PAN-PEK može odlučiti, s vremena na vrijeme omogućiti i druge pogodnosti sudjelovanja u Pan-pek Club programu, o čemu obavijest Podnositelju može biti dostavljena kroz Pan-pek Club aplikaciju ili na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Virtualnoj Pristupnici. Obavijesti mogu biti učinjene dostupnima na PAN-PEK prodajnim mjestima i mrežnim stranicama PAN-PEK-a www.panpek.hr.

6.    OBVEZE PODNOSITELJA I DODATNIH KORISNIKA VIRTUALNE PAN-PEK CLUB KARTICE
6.1    Osnovna virtualna Pan-pek Club kartica i dodatna virtualna Pan-pek Club kartica nisu prenosive i smije ih koristiti samo osoba koja je na Virtualnoj Pristupnici označena kao korisnik osnovne virtualne Pan-pek Club kartice, odnosno na Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici kao korisnik dodatne virtualne Pan-pek Club kartice.
6.2    Osoba iz čl. 6.1 ovih Općih uvjeta dužna je virtualnu Pan-pek Club karticu koja joj je izdana čuvati i onemogućiti njezino korištenje neovlaštenoj osobi te je dužna bez odgode prijaviti oštećenje, gubitak kao i otuđenje mobilnog telefona na kojem je instalirana Pan-pek Club aplikacija s izdanom virtualnom Pan-pek Club karticom, tijekom radnog dana od 7:30 do 16:00 sati te subotom od 08:00 do 12:00 sati na telefon 01/2390530 ili na e-mail adresu club@panpek.hr.
6.3    PAN-PEK ne snosi odgovornost za bodove i/ili Prepaid iznos koji su utrošeni do trenutka prijave zlouporabe odnosno gubitka mobilnog telefona. 
6.4    U slučaju prijave zlouporabe ili gubitka mobilnog telefona, PAN-PEK će blokirati taj korisnički račun i na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Virtualnoj Pristupnici dostaviti broj i PIN nove virtualne Pan-pek Club kartice, novog korisničkog računa, na koji će prenijeti sve bodove, Prepaid iznos i veze s dodatnim karticama s prethodnog korisničkog računa, nakon čega će taj korisnički račun biti blokiran u informatičkom sustavu PAN-PEK-a.

7.    OTKAZ VIRTUALNE PAN-PEK CLUB KARTICE
7.1    Podnositelj može otkazati korištenje osnovne virtualne Pan-pek Club kartice pritiskom na za to predviđeno polje u Pan-pek Club aplikaciji, čime nastupaju pravne posljedice otkaza u odnosu na osnovnu virtualnu Pan-pek Club karticu i sve dodatne Pan-pek Club kartice koje su povezane s njezinim Korisničkim računom te će se svi bodovi i eventualno neiskorišteni Prepaid iznos brisati s tog Korisničkog računa, kojeg će PAN-PEK ugasiti na dan otkaza.
7.2    Dodatni korisnik može otkazati korištenje dodatne virtualne Pan-pek Club kartice pritiskom na za to predviđeno polje u Pan-pek Club aplikaciji, čime nastupaju pravne posljedice otkaza. Otkaz bilo koje dodatne virtualne Pan-pek Club kartice bez utjecaja je na Korisnički račun i ostale virtualne Pan-pek Club kartice kartice s njime povezane, a pravne posljedice otkaza se ogledaju u nemogućnosti otkazane dodatne Pan-pek kartice da sakuplja ili koristi bodove i/ili Prepaid iznos s Korisničkog računa s kojim je bila povezana do otkaza.
7.3    U slučaju sumnje da virtualna Pan-pek Club kartica koristi protivno ovim Općim uvjetima, PAN-PEK može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave onemogućiti njezino korištenje, o čemu će dostaviti obavijest na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Virtualnoj Pristupnici, te može otkazati predmetnu virtualnu Pan-pek Club karticu uz omogućavanje prava iz čl. 4.5 ovih Općih uvjeta.
7.4    PAN-PEK automatski otkazuje svaku osnovnu virtualnu Pan-pek Club karticu i dodatnu virtualnu Pan-pek Club karticu povezanu s Korisničkim računom na kojem u informatičkom sustavu PAN-PEK-a nije evidentirana niti jedna transakcija šest mjeseci uzastopce, niti je na njemu evidentiran Prepaid iznos. Pravne posljedice otkaza nastupaju prvog dana koji slijedi protek roka od šest mjeseci nekorištenja kartice, kada se gasi i Korisnički račun s kojim su predmetne virtualne Pan-pek Club kartice bile povezane. 
7.5    Ukoliko PAN-PEK zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka koji su na Virtualnoj Pristupnici ili Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici označeni kao obvezni jer su nužni PAN-PEK-u za izdavanje virtualne Pan-pek Club kartice, identifikaciju i komunikaciju s osobama kojima se izdaje virtualna Pan-pek Club kartica i koji ostvaruju pravo sudjelovanja u Pan-Pek Club programu, kao i za ostvarivanje njihovih prava i obveza koje iz toga proizlaze, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom virtualne Pan-pek Club kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju danom primitka pisane izjave opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka.
7.6.    Ukoliko PAN-PEK odluči iskoristiti svoje pravo iz čl. 1.3 ili 1.4 ovih Općih uvjeta može izjavom, putem Pan-pek Club aplikacije ili e-mail porukom dostavljenom na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Virtualnoj pristupnici, izjaviti otkaz svih virtualnih Pan-pek Club kartica, uz omogućavanje prava iz čl. 4.5 ovih Općih uvjeta u primjerenom roku.

8.    OSOBNI PODACI
8.1    Virtualna Pristupnica i Dodatna Virtualna Pristupnica sadrže obvezne podatke, označene zvjezdicom, bez kojih izdavanje virtualne Pan-pek Club kartice i sudjelovanje u Pan-pek Club programu nije moguće, obzirom da su nužni PAN-PEK-u za identifikaciju i komunikaciju s osobama kojima se izdaje virtualna Pan-pek Club kartica i koji ostvaruju pravo sudjelovanja u Pan-Pek Club programu, kao i za ostvarivanje njihovih prava i obveza koje iz toga proizlaze.
8.2    Pored obveznih podataka navedenih na Virtualnoj Pristupnici i Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici, Podnositelj i Dodatni korisnik mogu dobrovoljno dostaviti PAN-PEK-u podatke koji nisu označeni zvjezdicom, a koji omogućavaju PAN-PEK-u da pogodnosti Pan-pek Club programa prilagodi specifičnim potrebama Podnositelja i Dodatnih korisnika.
8.3    Podnošenjem Virtualne Pristupnice u Pan-pek Club aplikaciji, Podnositelj daje izričitu suglasnost PAN-PEK-u da može njegove osobne podatke navedene na Virtualnoj Pristupnici obrađivati u svrhu izdavanja virtualne Pan-pek Club kartice i sudjelovanja u Pan-pek Club programu. 
8.4    Dostavljanjem podataka PAN-PEK-u, sukladno čl. 3.6 ovih Općih uvjeta, Dodatni korisnik potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima i da ih prihvaća, kao i da je suglasan s dostavom njegovih osobnih podataka PAN-PEK-u od strane Podnositelja putem Dodatne Virtualne Pristupnice, kao i s daljnjom obradom tih osobnih podataka od strane PAN-PEK-a.
8.5    Podnositelj može na Virtualnoj Pristupnici izabrati daje li suglasnost PAN-PEK-u da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe, odnosno u svrhe dostave promotivnih i informativnih materijala PAN-PEK-a i njegovih poslovnih partnera, do pisanog opoziva te suglasnosti koja se dostavlja na adresu sjedišta PAN-PEK-a ili na e-mail adresu club@panpek.hr.
8.6    Dodatni korisnik može, prilikom dostave podataka iz čl. 3.6 ovih Općih uvjeta izabrati daje li suglasnost PAN-PEK-u da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe, odnosno u svrhe dostave promotivnih i informativnih materijala PAN-PEK-a i njegovih poslovnih partnera, do pisanog opoziva te suglasnosti koja se dostavlja na adresu sjedišta PAN-PEK-a ili na e-mail adresu club@panpek.hr.
8.7    PAN-PEK će osobne podatke koristiti isključivo u svrhe u koje su prikupljeni te će ih brisati u roku od godine dana od dana nastupanja pravnih posljedica otkaza virtualne Pan-Pek Club kartice.
8.8    Podnositelj je dužan bez odgode obavijestiti PAN-PEK o promjeni svakog osobnog podatka koji je kao obvezan podatak naveden na Virtualnoj Pristupnici i/ili Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici, sukladno čl. 1.4 ovih Općih uvjeta. PAN-PEK ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja Podnositelju i/ili Dodatnom korisniku nastane zbog neispunjenja ove obveze.

9.    ZAVRŠNE ODREDBE 
9.1    Za izdavanje virtualne Pan-pek Club kartice kao i za sudjelovanje u Pan-pek Club programu ne plaća se nikakva naknada.
9.2    PAN-PEK zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na PAN-PEK prodajnim mjestima kao i na svojim mrežnim stranicama, a može je dostaviti i putem Pan-pek Club aplikacije. 
9.3    Prvim korištenjem virtualne Pan-pek Club kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta, Podnositelj i Dodatni korisnici pristaju na tako izmijenjene Opće uvjete, odnosno nove opće uvjete.