PRAVILA NAGRADNE IGRE

KLASA: UP/I-460-02/23-01/433
UR. BROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 12. listopada 2023.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB 58203211592, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„PAN-PEK i Jamnicu spoji i džeparac osvoji“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB 58203211592 (dalje u tekstu: PAN-PEK). Podršku u provođenju nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992 (dalje u tekstu: New Level).

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 23.10.2023. do 08.11.2023. na PAN-PEK prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za trajanja nagradne igre na bilo kojem PAN-PEK prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju u iznosu od najmanje 3,00 € / 22,60 kn pri čemu je kupljen najmanje jedan proizvod iz asortimana (Jamnica, Jana, Jana vitamin, Jana Ice Tea, Jana s okusom voća, Sensation i Toco) društva JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB: 02233362849 (dalje u tekstu: Jamnica)

Broj računa potrebno je prijaviti ispunjavanjem obrasca na internet stranici www.panpek.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj, mjesto, kontakt broj mobitela i e-mail adresu).

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, društava New Level i Jamnica te njihovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

– 10 x 500,00 € / 10 x 3.767,25 kn na Diners Club karticama izdavatelja Erste Card Club d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 6, Zagreb, OIB: 85941596441 (dalje u tekstu: „Nagradne kartice“).

Nagradne kartice će biti iskoristive do 30.4.2024. godine. Nagradne kartice će biti izdane nakon izvlačenja dobitnika nagrada.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 5.000,00 € / 37.672,50 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 Euro

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

 

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u prostorijama Priređivača, u četvrtak 09.11.2023. za sve prijave od 23.10.2023. do 08.11.2023.

Izvlačenje će biti provedeno uz pomoć računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Ako se tijekom izvlačenja dogodi da sudionik koji je već bio dobitnik bilo koje nagrade bude ponovno izvučen, izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različite fizičke osobe.

Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija te će se o izvlačenju voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Članak 8. Procedura za izdavanje Nagradnih Diners Club kartica

Priređivač nagradne igre se obvezuje u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada u Nagradnoj igri, dostaviti Izdavatelju kartica (Erste Card Club d.o.o.) Zapisnik o Nagradnoj igri s navedenim točnim osobnim podacima dobitnika (ime i prezime, adresa, telefon/mob i OIB dobitnika).

Izdavatelj (Erste Card Club d.o.o.) se obvezuje, u roku od 8 dana od dana dostave dokumentacije s podacima dobitnika, na kućnu adresu dobitnika poslati Zahtjev za izdavanje Diners Club kartice (dalje u tekstu: „Zahtjev“), kojeg je svaki dobitnik dužan potpuno i točno ispuniti te, u roku od 15 dana od dana slanja Zahtjeva na dobitnikovu kućnu adresu, poslati/vratiti na adresu društva Erste Card Club d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 6, 10000 Zagreb.

Izdavatelj (Erste Card Club d.o.o.) se obvezuje, u roku od 3 dana od dana primitka točno i potpuno popunjenog Zahtjeva iz prethodnog stavka, izraditi i odobriti te poslati na adresu dobitnika Diners Club karticu na ime dobitnika, s raspoloživim dobitnim iznosom potrošnje sukladno specifikaciji u Zapisniku o Nagradnoj igri, s rokom važenja kartice do 30.4.2024. godine.

Članak 9. Preuzimanje nagrada

Karticu nije moguće koristiti za podizanje gotovine ili za obročno plaćanje niti je moguće temeljem iste ugovoriti ugovorno terećenje, već je Nagradnu karticu moguće isključivo koristiti kao bezgotovinsko sredstvo za jednokratna plaćanja na svim prodajnim mjestima na kojima postoji mogućnost plaćanja Nagradnom karticom.

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, sukladno proceduri izdavanja nagradnih Diners Club kartica iz članka 8. ovih Pravila.

 

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici sukladno proceduri u nastavku.

 

Ako dobitnik bude maloljetan, nagradna Diners Club kartica će se uz suglasnost maloljetnikova zakonskog zastupnika izdati njegovom zakonskom zastupniku te se u tom slučaju Priređivač obvezuje obavijestiti dobitnika i njegove zakonske zastupnike o tome. Također, u navedenom slučaju Priređivač se obvezuje od zakonskog zastupnika maloljetnog dobitnika pribaviti Rodni list odnosno drugi odgovarajući dokument kao dokaz da je osoba, kojoj će se izdati nagradna Diners Club kartica, zakonski zastupnik maloljetnog dobitnika te isti dostaviti Izdavatelju (Erste Card Club d.o.o.) zajedno sa Zapisnikom o nagradnoj igri. Ako Priređivač ne dostavi Rodni list odnosno drugi odgovarajući dokument za maloljetnog dobitnika, Izdavatelj (Erste Card Club d.o.o.) neće biti u mogućnosti izdati nagradnu Diners Club karticu zakonskom zastupniku maloljetnog dobitnika.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14,143/14, 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 10. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.panpek.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 11. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.panpek.hr prije početka nagradne igre.

Članak 12. Korištenje osobnih podataka 

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem internet obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB 58203211592. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača, u kojem slučaju gubi pravo na daljnje sudjelovanje u nagradnoj igri uključujući i pravo na nagrade. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 13. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.