PRAVILA NAGRADNE IGRE

KLASA: UP/I-460-02/22-01/435
UR. BROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 07.10.2022.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i
Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb,
OIB 58203211592, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„PAN-PEK slavi 30. rođendan“

 

Članak 1. Priređivač3000

Priređivač nagradne igre je PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB 58203211592 (dalje u
tekstu: PAN-PEK). Podršku u provođenju nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva
31, Zagreb, OIB 99200431992 (dalje u tekstu: New Level).

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 19.10.2022. do 9.11.2022. na PAN-PEK prodajnim mjestima na
području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za trajanja nagradne igre na bilo
kojem PAN-PEK prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju u iznosu
od najmanje 30,00 kuna / 3,98 €.
Broj računa potrebno je prijaviti ispunjavanjem obrasca na internet stranici www.panpek.hr
(potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj, mjesto,
kontakt broj mobitela i e-mail adresu).
Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača
predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri
neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti
iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste
ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, društava New Level te njihovih
povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:
– 1 x 30.000 kn / 3.981,68 €
– 30 x 1.000 kn / 132,72 €
na Premium Visa Gold karticama izdavatelja PBZ Card d.o.o., Radnička cesta 44, Zagreb, OIB:
28495895537 (dalje u tekstu: „Nagradne kartice“).
Nagradne kartice će biti iskoristive u roku od godine dana od izdavanja. Nagradne kartice će
biti izdane nakon izvlačenja dobitnika nagrada.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 60.000,00 kuna / 7.963,36 €. Priređivač se
obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike
Hrvatske.
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 Euro

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u prostorijama Priređivača, u četvrtak 10.11.2022.
za sve prijave od 19.10.2022. do 9.11.2022.
Izvlačenje će biti provedeno uz pomoć računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.
Prilikom nagradnog izvlačenja, izvlače se dobitnici nagrada od niže vrijednosti prema većoj
vrijednosti.
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Ako se tijekom izvlačenja dogodi da
sudionik koji je već bio dobitnik bilo koje nagrade bude ponovno izvučen, izvlačenje će se
nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različite fizičke osobe.
Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija te će se o izvlačenju voditi zapisnik. Komisija će
provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se
njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom
sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Karticu nije moguće koristiti za podizanje gotovine ili za obročno plaćanje niti je moguće
temeljem iste ugovoriti ugovorno terećenje, već je Nagradnu karticu moguće isključivo
koristiti kao bezgotovinsko sredstvo za jednokratna plaćanja na svim prodajnim mjestima na
kojima postoji mogućnost plaćanja Nagradnom karticom. 
Dobitnici će nagradu moći preuzeti u zakonskom roku u dogovoru s priređivačem.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema
dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici
moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi,
uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći
podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u
mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba,
također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu
mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji
ili skrbnici.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo
sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o
igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju
nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe
koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla
proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.
Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da
nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti,
otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici
www.panpek.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.
Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih
pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti
Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.panpek.hr prije početka
nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem internet obrasca, očituju
svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da
prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.
Voditelj obrade osobnih podataka je PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB
58203211592. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB
99200431992.
Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka
dopisom na adresu Priređivača, u kojem slučaju gubi pravo na daljnje sudjelovanje u
nagradnoj igri uključujući i pravo na nagrade. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat
će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih
podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u

Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem
poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.
Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci
sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim
zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se
obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno
ako je to potrebno i ostale sudionike.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski
građanski sud u Zagrebu.