PRAVILA NAGRADNE IGRE


„PAN-PEK I DUKAT SPOJI I AUTO OSVOJI“
(u daljnjem tekstu: „Nagradna igra“)

Ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, način organiziranja nagradne igre, nagradni fond, uvjete za sudjelovanje, način sudjelovanja sudionika u nagradnoj igri, odgovornost Priređivača prema sudionicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značenja za organiziranje nagradne igre.

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1. Naziv, sjedište i OIB Priređivača

Priređivač nagradne igre je PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB 58203211592 (dalje u tekstu „Priređivač“ i „Voditelj obrade osobnih podataka“).

Temeljem ugovorene usluge s davateljem usluge New Level d.o.o., Badalićeva 31, 10000 Zagreb, OIB 99200431992 osigurani su SMS broj i internetski obrazac za primanje prijava (dalje u tekstu „Agencija“ i „Izvršitelj obrade osobnih podataka“).

Članak 2. Način obavještavanja sudionika o pravilima nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena na internet stranici www.panpek.hr prije početka nagradne igre, uz navođenje datuma izdavanja, klase i urudžbenog broja odobrenja Ministarstva financija.

KLASA: UP/I-460-02/23-01/490
URBROJ: 513-07-21-01-23-2
Zagreb, 13. studenoga 2023.

Članak 3. Naziv, vrijeme trajanja, svrha i tržište na kojem se priređuje nagradna igra

Naziv nagradne igre je „PAN-PEK I DUKAT SPOJI I AUTO OSVOJI“.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.
Nagradna igra će biti organizirana na području Republike Hrvatske u razdoblju od 20. studenoga 2023. do 18. prosinca 2023.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu Priređivača naprave kupnju u kojoj će uz Priređivačeve proizvode biti najmanje jedan proizvod društva DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, OIB: 25457712630 (dalje u tekstu: „Dukat“) i broj računa prijave na jedan od sljedećih načina:

  • Slanjem SMS-a sadržaja: PAN PEK, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS-a je 0,32 EUR / 2,40 HRK, PDV uključen.

Duljina SMS-a ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, š, ž, đ). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatora. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS-a.

ili

  • Ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici panpek.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu, kontakt broj mobitela).

Račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati najmanje do 18. siječnja 2024. te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Priređivač zadržava pravo provjere računa.

Članak 5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj imaju pravo sudjelovati u Nagradnoj igri, izuzev osoba zaposlenih kod Priređivača, u društvima povezanima s Priređivačem, Dukata, Agencije, kao i članovima njihovih najužih obitelji (supružnici, djeca, te roditelji i rođena braća i sestre ako s njima žive u zajedničkom kućanstvu).
Priređivač zadržava pravo provjere gore navedenih uvjeta.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

1 x Vozilo marke Peugeot 208 Style PureTech 75, boja Metalik siva

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 18.904,35 EUR / 142.434,83 HRK.
Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 Euro

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se u prostorijama Priređivača dana 20.12.2023. za sve prijave od 20. 11. 2023. do 18. 12. 2023.

Izvlačenje će biti provedeno uz pomoć računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija uz prisustvo javnog bilježnika te će se o izvlačenju voditi zapisnik. Komisija i javni bilježnik će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnik će o dobitku biti obaviješten u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Dobitnik će nagradu moći preuzeti u dogovoru s Priređivačem nagradne igre.
Priređivač ne snosi troškove prijevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrade.
Sve daljnje troškove kao što su trošak registracije i osiguranje vozila snosi dobitnik.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) i Posebni porez na motorna vozila (PPMV) za vozilo snosit će Priređivač.

Priređivač će u roku 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, nazivu i vrijednosti nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Ako dobitnik nagradu ne podigne u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradom koja ne budu realizirana postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrade.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.panpek.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem internet obrasca ili slanjem SMS-a, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB 58203211592. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača, u kojem slučaju gubi pravo na daljnje sudjelovanje u nagradnoj igri uključujući i pravo na nagradu. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.