PRAVILA NAGRADNE IGRE

KLASA: UP/I-460-02/22-01/551
UR. BROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 29.11.2022.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB 58203211592, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„PAN-PEK I DUKAT BOŽIĆNA NAGRADNA IGRA“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB 58203211592 (dalje u tekstu: PAN-PEK). Podršku u provođenju nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992 (dalje u tekstu: New Level).

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 05.12.2022. do 24.12.2022. na PAN-PEK prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem PAN-PEK prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju u iznosu od najmanje 30,00 kuna / 3,98 € pri čemu je kupljen najmanje jedan proizvod iz asortimana društva DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, OIB: 25457712630 (dalje u tekstu: Dukat).

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

  • slanjem SMS-a sadržaja: PAN PEK, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na 60777 (2,40 kn / 0,32 € SMS)

ili

  • ispunjavanjem obrasca na internet stranici www.panpek.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj, mjesto, kontakt broj mobitela i e-mail adresu)

Račun je potrebno sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, društava New Level te njihovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

4 komada SMEG Samostojeći mikser, SMF03RDEU, crveni, svaki u vrijednosti 5.072,00 / 673,17€

4 komada SMEG Espresso aparat BCC02RDMEU, crveni, mat, kapucino, svaki u vrijednosti 5.487,98 / 728,38€

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 39.599,93 kuna / 5.255,81 € Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 Euro

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u prostorijama Priređivača prema sljedećem rasporedu:

  • 12.12.2022. – za prijave primljene od 05.12. do 11.12.2022. izvući će se 2 dobitnika za samostojeći mikser
  • 19.12.2022. – za prijave primljene od 12.12. do 18.12.2022. izvući će se 2 dobitnika za espresso aparat
  • 27.12.2022. – za prijave primljene od 19.12. do 24.12.2022. izvući će se 4 dobitnika (2 za samostojeći mikser i 2 za espresso aparat)

Izvlačenje će biti provedeno uz pomoć računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Ako se tijekom izvlačenja dogodi da sudionik koji je već bio dobitnik bilo koje nagrade bude ponovno izvučen, izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različite fizičke osobe.

Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija te će se o izvlačenju voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Dobitnici će nagradu moći preuzeti u odabranoj poslovnici PAN-PEK-a nakon dogovora s Priređivačem nagradne igre.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.panpek.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.panpek.hr prije početka
nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem internet obrasca ili slanjem SMS-a, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je PAN-PEK, d.o.o., Planinska 2C, Zagreb, OIB 58203211592. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača, u kojem slučaju gubi pravo na daljnje sudjelovanje u nagradnoj igri uključujući i pravo na nagrade. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.